«ترنج قالی» نقد می‌شود
بررسی مجموعه داستان فریبا حاج دایی در روز شنبه ۱۳ آذر.