رمانی آخرالزمانی از نوع آمریکایی
درباره‌ی نیمروز خونین از کورمک مکارتی.