ترجمه‌ی پاره‌ی شانزده از بخش دو «لولیتا» نوشته‌ی ناباکوف منتشر شد
«با اجازه‌دادن به لولیتا برای آموختن بازیگریِ تئاتر، راستش منِ احمق بی‌مغز برای او این فرصت را فراهم کردم که نهال فریب و دورویی را بپرورد و مرا بیازارد.»