مرگ؛ دریچه‌ی ورود به جهان رمان بهرام صادقی
مروری کوتاه بر سه مضمون مرگ، گناه و ملکوت در جهان داستانی ملکوت.