نیاز شعر معاصر به دگرگونی جهان‌بینی شاعران
نظری به «صنعت» شدن هنر شعر از نگاه «مکتب فرانکفورت».