دو شعر از نسیم خاکسار
«از کتاب مجموعه شعر «درخت، جاده، کودک».»