صفحاتِ بیست کتاب‌های مختلف
«صفحه‌ی ۲۰ از کتاب «چنین گفت زرتشت» از فریدریش نیچه، با ترجمه‌ی داریوش آشوری را با هم می‌خوانیم.»