باید نگاه سلیقه‌ای در ممیزی آثار برداشته شود!
«دیدگاه‌های محسن مومنی از اعضای هیئت نظارت بر نشر کتاب.»