ممیزی باید به ناشران سپرده شود!
«دیدگاه‌های عماد افروغ از اعضای هیئت نظارت بر نشر کتاب.»