نخستین رمان «کروآک» در ایران
«نشست همخوانی رمان «ولگردهای دارما» از «جک کروآک» با ترجمه‌ی فرید قدمی در ۱۷ بهمن ماه.»