مصایب نوشتنِ ذهنیات
«فراز و نشیب‌های فرهنگ‌نویسی از زبانِ پدرِ زبان‌شناسی ایران.»