نامه‌ی تولستوی به گاندی
«نامه‌ای از کتاب «چه باید کرد» نوشته‌ی تولستوی با ترجمه‌ی «مهدی سمسار».»