شیخ صد و بیستم
پرونده‌ی رمان عقرب باد نوشته‌ی نازنین جودت.