جاودانگی از دانته، شکسپیر،‌هاثورن تا هرمان ملویل
نوشتاری از جان آپدایک درباره‌ی «موبی‌دیک» شاهکار هرمان ملویل.