مابقی‌های گینزبورگ
برای صدمین سالروز ناتالیا گینزبورگ، نویسنده‌ی ایتالیایی.