پایانی سرشار از شگفتی
مرورِ رمانِ خواندنی رمان «کلارا کالان» با ترجمه‌ی اکرم پدرام‌نیا.