تاریخی بی‌سنت؛ تاریخی بی‌مدرنیسم
درباره‌ی نقد ادبی و رمان فارسی.