علیه استبداد لاتین
رمان «حکومت نظامی»، پینوشه و کمونیست‌های دو آتشه را دو روی یک سکه می‌داند.