جایزه‌ی ادبی اروند
فراخوان اولین دوره‌ در بخش‌های داستان کوتاه و استعداد نوجوان با تاکید بر عناصر فضای شهرهای منطقه آزاد.