مردی که لباس مرده می‌پوشید
دعوت به خواندن داستانی از رابرت گریندی.