این هیولای تنها!
پرونده‌ی خواندنی دوشنبه برای رمان «این هیولا تو را دوست دارد» نوشته‌ی لیلی مجیدی.