مسابقه‌ی ملّی داستان‌نویسی افسانه‌ها
فراخوان پنجمین دوره.