ماجرای «تحقیق» در «ترجمه»
حاشیه‌ای بر «در مایه‌های ایرانی» اثر سرگی یسنین.