زیباترین کتابخانه‌ی دنیا
کتابخانه‌ی شهر پراگ، دنیایی از کتاب در آمیخته با نقاشی‌های دیواری.