دوست داشتم نویسنده‌ای ایرانی باشم!
اورهان پاموک بار دیگر بازار کتاب ایران را تحت تاثیر قرار داد.