خون، جنون و شقاوت
پرونده‌ای به مناسبت اجرای «براَساسِ دوشسِ مَلفی».