داستانِ صوتی شکار
«امین انصاری داستان را به صورت اپیزودیک و مُقطع نقل می‌کند و روایت‌های موازی را برای پیشبرد طرح داستان به خدمت می‌گیرد.»