مجموعه آلبوم‌های «صدای شاعر»
«شعرهای حافظ، سعدی و مولوی با صدای هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو و شعر‌های مهدی اخوان ثالث با صدای خودش.»