«بوطیقای گذار در ادبیات معاصر ایران»
رساله ای از رضا براهنی.