جورکش در انتظارِ نشرِ چهار کتاب
«چهار کتابم در نشر چشمه و آگاه باید منتشر شوند که هنوز از چاپ آن‌ها خبری نیست.»