داستانی از گلی ترقی
«قسمت دوم از داستانِ «اناربانو و پسر‌هایش» در گاه‌شنود قاصدک.»