زایمان
بریده‌ای از رمان فوران نوشته‌ی قباد آذرآیین.