بازگشایی مجدد زیباترین سالن مطالعه کتاب در جهان
به تازگی سالن مطالعه کتابخانه عمومی نیویورک بعد از نوسازی و بازسازی کلی بازگشایی شده.