رگه‌های مدرنیسم و پسا مدرنیسم در ویرانه‌های مدور
پیوست انتهایی کتاب «راهی به هزارتوهای بورخس در داستان‌های کوتاه‌اش»