همه‌ی جمله ها را از نو باید نوشت
داستانی از احمد آلتان.