بیانیه‌ی انتقادیِ کانون نویسندگانِ ایران
«اعتراض به عدم اجازه‌ی برگزاری نشست این تشکل غیردولتی در ۲۴ دی‌ ماه.»