داستان صوتیِ عقاید یک دلقک
«قسمت دوم و سوم در گاه‌شنود قاصدک.»