جلسه‌ی سومِ نویسندگان و شهرِ کتاب
«نشستِ نقد و بررسی رمانِ «ثانیه‌ها» اثر محمدرضا فیاض در ۳ بهمن.»