مترجمی که از ترس سانسور به خودسانسوری روی آورده
مرورِ سه ترجمه‌ از «خاطرات نرودا».