می‌خواهم فراموش کنم!
مرورِ «برای مرگ نام دیگری انتخاب کن» نوشته‌ی محمد پروین.