جایزه‌ی ادبی بهرام صادقی
فراخوان سومین دوره‌ برای داستان کوتاه.