دلمشغولی‌های گلشیری در داستان‌نویسی
درباره‌ی کتاب «جادوی جن‌کشی» نوشته‌ی قهرمان شیری.