دانلود رایگان «غیاب دانیال»
رمانی با قصه‌ای عجیب و غیر متعارف که از وزارت ارشاد مجوز چاپ نگرفت.