جایزه‌ی ادبی «هفت اقلیم»
فراخوان ارسال کتاب به ششمین دوره.