گابو به خرید می‌رود
جان میچاد، نویسنده‌ی آمریکایی از زمانی می‌گوید که به امید همین دیدار در یک کتابفروشی شغلی برای خودش دست‌وپا کرده بود.