داستان‌هایی آغشته با واژگان بومی
درباره‌ی مجموعه‌داستان «پاس عطش» و رمان «یزله در غبار».