داستان باید در فضای روستا اتفاق بیفتد!
فراخوان دومین جشنواره‌ی داستان کوتاه دریچه.