داستانی از ماکسیم گورکی
««معشوقه» با ترجمه‌ای از محمدعلی مهمان‌نوازان در قصه‌های ما از رادیو کوچه.»