کبوترهای ایلیا
«در بیست و دومین برنامه‌ی رادیو داستان.»