نظامِ تنشی و ارزشی از دیدگاهِ نشانه معنا‌شناسیِ سیال
«الگویی تحلیلی از گفتمانِ ادبی در شعرِ «ققنوس» از نیما.»